Algemene voorwaarden


  1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.1 Degraaftattoo: zzp-er, momenteel werkzaam bij 2tone tattoo & piercing, kamp 43-07, 8225 GS  Lelystad

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Degraaftattoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage of het maken van een ontwerp, alsmede de natuurlijke persoon wie aan Degraaftattoo producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Degraaftattoo en de opdrachtgever tot levering van diensten en of producten.

  1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Degraaftattoo en de opdrachtgever.

2.2 Alle leveringen van Degraaftattoo worden zonder enige uitzondering geleverd door Degraaftattoo, en nimmer door afzonderlijk handelende personen.

2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst aangaat met Degraaftattoo, of het toestemmingsformulier ondertekend gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Degraaftattoo gehanteerde Algemene Voorwaarden.

  1. Bijzondere bepalingen

3.1 Degraaftattoo heeft recht de opdrachtgever op grond van zijn/haar leeftijd, ook wanneer toestemming is verleend van een wettelijk vertegenwoordiger, te weigeren.

3.2 Op al gemaakte prijzen en/of afspraken kan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele kortingen en/of acties.

3.3 Een aanbetaling blijft 3 maanden geldig als er nog geen vervolgafspraak wordt gepland.

3.4 Een aanbetaling kan niet worden doorgegeven aan een ander persoon.

3.5 De aanbetaling vervalt als u de afspraak om wat voor reden dan ook niet door kunt laten gaan.

  1. Eigen verantwoording en eigen risico

4.1 Alle opdrachten van de opdrachtgever aan Degraaftattoo worden verstrekt onder eigen verantwoording en zijn voor eigen risico van de opdrachtgever.

4.2 Door opdracht te geven aan Degraaftattoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.

4.3 Door opdracht te geven aan Degraaftattoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart de opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert en dat hij/zij de gezondheid van Degraaftattoo of derden op geen enkele manier in gevaar kan brengen.

4.4 De opdrachtgever verklaart door ondertekening van het toestemmingsformulier bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling.

4.5 Degraaftattoo behoudt zich het recht om de opdrachtgever te verzoeken zijn/haar legitimatiebewijs te tonen. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs kan tonen behoud Degraaftattoo zich het recht de opdracht te weigeren.

  1. Aansprakelijkheid

5.1 Door opdracht te geven aan Degraaftattoo erkent de opdrachtgever dat Degraaftattoo een inspanningsverbintenis heeft. Degraaftattoo zal zich naar het beste inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Degraaftattoo kan niet garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk word bereikt. Degraaftattoo is niet aansprakelijk voor het niet, of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij vast komt te staan dat aan schade opzet of schuld is te wijten.

5.2 Mocht Degraaftattoo aansprakelijk bevonden worden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Degraaftattoo voor de betreffende levering in rekening heeft gebracht.

5.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt voor zover de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen de schade te beperken of meer schade heeft voorkomen, alsmede Degraaftattoo niet direct op de hoogte heeft gesteld van alle relevante informatie.

5.4 Degraaftattoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolgde de wet aansprakelijk zou zijn.

  1. Garantie

Degraaftattoo gebruikt uitsluitend kleuren/ kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, en de Keuringsdienst van Waren zoals bepaald in het warenwetsbesluit Tatoeagekleurstoffen.

  1. Toepasselijk recht

7.1 Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen tussen Degraaftattoo en de opdrachtgever die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door de rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer beslecht.

  1. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid of billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

  1. Slotbepaling

Het laten zetten van een tatoeage door Degraaftattoo is ten alle tijde op eigen risico.

Zelfstandig werkende tattoo en piercing artiesten die bij Degraaftattoo een ruimte huren, zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen algemene voorwaarden en kunnen hierbij geen beroep doen op de algemene voorwaarden opgemaakt door Degraaftattoo.